Višina odpravnine, denarno nadomestilo

Višina odpravnine lahko razumemo kot denarno nadomestilo za čas brez prihodkov ali čas prejemanja manjših prihodkov.

Zaposlenemu po zakonu pripada ustrezna višina odpravnine , tudi ko je razlog za prekinitev delovnega razmerja izredna odpoved . S to možnostjo si zaposleni zagotovi možnost takojšnje prijave na zavod za zaposlovanje ter prejemanje denarnega nadomestila. Predpisana višina odpravnine je enaka kot pri redni odpovedi, dodatno mu pripada odškodnina najmanj v višini izgubljenega plačila za čas odpovednega roka.

Delavec lahko poda izredno odpoved, če mu delodajalec ni zagotavljal dela, ni izplačeval nadomestila plače, ni izplačeval socialnih prispevkov, ni zagotavljal varstva pred nadlegovanji in drugimi podobnimi negativnimi vplivi iz okolice ter iz razni drugih razlogov. Delavcu ne pripada nikakršna višina odpravnine , ko je nadomeščal začasno odsotnega delavca, je opravljal sezonsko delo ali je opravljal javna dela ter prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Nikakršna višina odpravnine zaposlenemu za določen čas ne pripada, ko je sklenil pogodbo o zaposlitvi zaradi vključitve v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom.

Ker višina odpravnine pomeni pomembno pravico in dobrino, se velja o pravicah, zakonskih podlagah, izjemah in podobnem informirati. Kam se obrniti po pomoč je odvisno od zaposlenega, njegovih izkušenj, samega primera, izjemnih okoliščin in drugih dejavnikov. V vsakem primeru je dobrodošla strokovna pomoč, v nekaterih primerih pa tudi dobro sodelovanje z drugimi upravičenci do odpravnine. Drugi upravičenci so sodelavci, katerim je prav tako pomembna višina odpravnine.

Vendar ima na drugi strani delodajalec možnost doseči individualni dogovor s celotno skupino. Pogajanja so zahtevna, nasprotni strani imata seveda ravno nasprotne cilje. Upravičencem je cilj čim največja možna višina odpravnine, delodajalec pa razmišlja nasprotno. Končna odločitev je odvisna od pogajalskih izhodišč, od poznavanja področja, informiranosti ter od raznih drugih dejavnikov.

Višina odpravnine ima zakonsko podlago, v nekaterih primerih pa obstaja tudi možnost posebnega dogovora med delodajalcem in zaposlenimi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *